Våra allmänna villkor

Dessa villkor träder i kraft den 19.e April 2023.
Nedanstående villkor reglerar förhållandet mellan kund (nedan kallad kund) och Imba SEO S.L (nedan kallad Imba), rörande kundens användning av Imba´s tjänster. Dessa Allmänna villkor är kopplat till det huvudavtal som är ingånget mellan parterna. Överenskommelser mellan parterna som avviker från dessa allmänna villkor skall specificeras särskilt i huvudavtalet eller i en bilaga tillhörande huvudavtalet.

1. Användande av Imba´s tjänster
1.1. Kunden förbinder sig att använda tjänsten enbart för lagliga aktiviteter, enligt all applicerbar lagstiftning samt även enligt dessa allmänna villkor. Ej tillåtet användande inkluderar, men är inte begränsat till:
    • Hot mot personer eller organisationer.
    • Försök att framställa sig som representant för varumärken/tjänster utan ägarens samtycke.
1.2. Den kontraktsskrivande kunden ansvarar för all användning av sitt konto.
1.3. Den kontraktsskrivande kunden skall tillse att det lösenord han erhållit för användande av sitt konto inte kommer i orätta händer.

2.Säkerhet
2.1. Kunden får inte använda Imba´s tjänster eller de resurser dessa ger tillgång till för att läsa eller ändra information för andra av Imba´s kunder.
2.2. Imba förbehåller sig rätten att lämna ut kundinformation till systemadministratörer eller myndigheter för att hjälpa dessa att utreda fall av misstänkt missbruk av denna eller andra tjänster.

3. Imba´s skyldigheter
3.1. Imba skall tillhandahålla sina tjänster i enlighet med bestämmelserna i detta avtal. Imba har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter i detta avtal.
3.2. Imba hanterar all kundinformation som konfidentiell och förbinder sig att värna om kundens integritet, att ej utlämna kundinformation med undantag för 2.2. Med ”konfidentiell information ” avses varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om
upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för:
3.2.1. Upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från parts sida mot innehållet i detta avtal.
3.2.2. Upplysning, som part kan visa att han redan kände till innan han mottog den från den andra parten.
3.2.3. Upplysning, som part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.
3.3. Imba vidtar endast SEO onpage åtgärder som överensstämmer med riktlinjerna från respektive sökmotor. Cloaking, dolda texter etc. är exempel på arbetsmetoder Imba inte använder sig utav.

4. Betalning och ersättning
4.1. Betalning skall vara Imba tillhanda senast på förfallodagen. Har kunden valt att delbetala tjänsten på flera tillfällen, alternativt debiteras per månad, skall det fakturerade beloppet alltid vara Imba tillhanda senast på respektive förfallodag. För det fall delbetalning ej inkommer i tid förfaller hela det resterande beloppet för tjänsten som helhet till omedelbar betalning. Kredittiden är 10 dagar om inget annat överenskommits.
4.2. Dröjsmålsränta utgår med 7,5% från förfallodagen och till dess att betalning fullgjorts. Imba har rätt att påföra en fakturaavgift på 45 SEK per faktura vid uppdelad betalning.
4.3. För det fall Imba´s fordran ej är betald till fullo äger Imba rätt att debitera påminnelseavgift, inkassoavgift samt avgifter för eget arbete.
4.4. Delbetalning och/eller utökad kredittid av faktura medges endast i det fall då kund ej har tidigare betalningsanmärkningar. Kreditkontroll görs av samtliga kunder. Vid betalningsanmärkning frånfaller ev. utfästelse om delbetalning och/eller utökad kredittid av faktura. I dessa fall har Imba rätt att kräva förskottsbetalning innan tjänsten levereras till kund.
4.5. Imba förbehåller sig rätten att utav kunder som ej är registrerade i Sverige kräva förskottsbetalning innan tjänsten påbörjas.
4.6. För det fall kund ej betalar Imba´s faktura (alternativt delfaktura vid uppdelad betalning) senast på förfallodagen, eller försätts i konkurs eller på annan grund kan antas vara på obestånd, har Imba rätt att säga upp avtalet och avsluta tjänsten med omedelbar verkan.
4.7. Samtliga priser anges exklusive mervärdesskatt.

5. Kundens ansvar
5.1. Kund ansvarar för att Imba tillhandahålls erforderliga uppgifter för att kunna utföra uppdraget till fullo. Med detta avses tex accessuppgifter till kundens webbplats och sådan information som är att se som nödvändig för färdigställande av Imba´s arbete. För det fall Imba ej erhåller dessa uppgifter kommer kunden oavsett att debiteras för tjänsten enligt dess fulla kostnad.
5.2. Kunden skall aktivt verka för att tjänsten kan genomföras på avsett sätt.
5.3. Kund ansvarar för att Imba´s SEO arbete ej skrivs över på webbsidan. Om detta sker och kund önskar att Imba skall återställa arbetet utgår en debitering om 1500sek/timme.
5.4. Respektive part är ansvarig för handhavande, skötsel och utveckling av sin egen webbplats och för den information och det material som förevisas på densamma. För det fall kund anlitar parallellt Imba och annan leverantör av samma typ av tjänster som Imba tillhandahåller är Imba´s ansvar för tjänsten begränsat till det arbete Imba utför. Imba tar inget ansvar för andra leverantörers arbete för det fall kunden skadas utav detta.

6. Produkten Google Ads
6.1. Kontot för Google Ads hanteras och administreras utav Imba. Efter avslutat samarbete äger kunden kontot och dess innehåll. Kund bör skriftligen meddela Imba innan avslutad delning av kontot, detta för att Imba skall kunna ha skälig tid att förändra eventuella rutiner avseende fakturering utav Google spend/trafikbudget.
6.2. Om kund inte erlagt betalning senast på fakturans förfallodatum har Imba rätten att pausa annonseringen på kontot.
6.3. Vad gäller gratis Google Ads hantering så ingår det endast rapportering/genomgång via e-post.
6.4. Uppsägning av Google Ads fri månad måste vara Imba tillhanda senast 31 dagar efter offertgodkännande. Efter detta skickas faktura ut.
6.5. Om kund har gjort handhavande ändringar utan att skriftligt meddelat detta till Imba så övergår Google Ads Fri Månad automatiskt till Google Ads NIVÅ 1.
6.6. Om man önskar arbete / rådgivning utöver det som ingår i fri google ads månad så kommer detta debiteras med 1.500kr ex moms per påbörjad timme, faktura skickas nästkommande kalendermånad.

7. Force Majeure och andra ansvarsbegränsningar
7.1. Imba SEO ansvar för skada eller förlust som drabbar kund är alltid begränsade till högst ett halvt basbelopp. Imba SEO ansvarar inte för skada som uppstått där orsaken är utom Imba SEO’s kontroll eller bestämts alternativt påverkats av tredje part.
7.2. Imba SEO garanterar inga nivåer vad det gäller ranking eller resultat av ranking på sökmotorer.
7.3. Imba ansvarar inte vid något fall för indirekt skada, indirekt förlust eller följdskada.
7.4. Imba kan inte hållas ansvariga för hackerattacker på kunds webbsidor. För återställning av webbsidor eller andra åtgärder som kund önskar debiterar Imba en kostnad på 1500sek/timme.

8. Priser och uppsägning
8.1.Avtalstiden är vanligtvis 12 månader. Den aktuella bindningstiden framgår av huvudavtalet. Den part som önskar få avtalet att upphöra efter bindningstiden är skyldig att säga upp avtalet skriftligen genom detta formulär senast en månad före bindningstidens slut. Detta för att Imba skall ha skäliga möjligheter att kunna leda, fördela och planera arbetet för kunden. Eventuella avvikelser ifrån detta skall specificeras i huvudavtalet och undertecknas av bägge parter.
8.2. Betalning för avtalsperioden sker årsvis alternativt månadsvis om inget annat överenskommits skriftligen. Säger kunden inte upp avtalet enligt ovanstående stycke 8.1 förlängs avtalsperioden automatiskt med samma ordinarie ursprunglig längd, pris, tjänsteinnehåll och villkor som för den
föregående avtalsperioden.
8.3. Uppsägning skall ske skriftligen med firmatecknares underskrift antingen genom detta formulär och gäller från det datum Imba mottagit uppsägningen. Det åligger kunden att säkerställa att Imba erhållit uppsägningen. Imba skickar efter mottagen uppsägning en bekräftelse på mottagandet.
8.4. Uppsägning via sms, e-post direkt till personal, telefon eller eventuella möten är inte giltig. Imba hanterar endast uppsägningar skriftligen genom detta formulär

9. Ändringar
9.1. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i huvudavtalet och dessa allmänna villkor.
9.2. Imba äger rätt att ändra dessa allmänna villkor. Villkorsändring träder i kraft vid förnyad avtalsperiod eller om ändringen föranletts av domstolsutslag eller lagändring, omedelbart.  Aktuella allmänna villkor publiceras på https://imbaseo.se
9.3. Tillägg till och ändringar av villkoren i undertecknat huvudavtal skall för att vara bindande vara skriftligt avfattade och undertecknade av parterna.

10. Reklamation och Tvist
10.1. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av avtalet mellan kund och Imba samt därmed sammanhängande rättsförhållanden skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Kan parterna inte komma överens ska tvist i anledning av huvudavtalet slutligt avgöras genom skiljedom vid Blekinges tingsrätt.
10.2. Skiljeförfarandet skall i första hand äga rum i Vänersborg.
10.3. För förfallna obetalda fordringar äger Imba rätten att väcka talan vid allmän domstol. I första hand via Vänersborg tingsrätt.
10.4. Reklamation skall skriftligen framställas inom två veckor från det datum part erhållit kännedom, eller borde ha erhållit kännedom, om det reklamationen grundas på. Vid utebliven reklamation ska rätten att göra krav anses förfallen.
10.5. Svensk lag skall tillämpas på dessa allmänna villkor

11. Sociala Medier
11.1. Konton för Sociala medier hanteras och administreras utav Imba. Efter avslutat samarbete äger kunden kontot och dess innehåll. Kund bör skriftligen meddela Imba innan avslutad delning av kontot, detta för att Imba skall kunna ha skälig tid att förändra eventuella rutiner avseende fakturering utav spend/trafikbudget.
11.2. Om kund inte erlagt betalning senast på fakturans förfallodatum har Imba rätten att pausa annonseringen på kontot.
11.3. Imba förbehåller sig rätten att göra max 3 revisioner på sin hantering av Sociala medier. Om fler skall läggas till så debiteras detta 1.500kr ex moms per påbörjad timme.
11.4. Uppsägning av Sociala medier måste vara Imba tillhanda senast 31 dagar efter offertgodkännande. Efter detta skickas faktura ut.
11.5. Om kund har gjort handhavande ändringar utan att skriftligt meddelat detta till Imba så har Imba rätt att debitera extra för den tid arbetet att återställa. Debiteringen är 1.500kr ex moms per påbörjad timme.
11.6. Om man önskar arbete / rådgivning utöver det som ingår i Sociala medier så kommer detta debiteras med 1.500kr ex moms per påbörjad timme, faktura skickas nästkommande kalendermånad.
11.7. I de fall kund tillhandahåller material så bör dessa vara i rätt format. Detta för att slippa ytterliggare revisioner. 
11.8. Kund förbehåller sig att ha god framförhållning på minst 3 dagar om nya kampanjer / annonser. 
11.9. Imba tillhandahåller ingen översättning om inget annat kommit överens om. Primärt språk är Svenska, i vissa fall även engelska. 
11.10. Rapportering och kommunikation med specialist och kund sker i huvudsak via mejl om inget annat har kommit överens om.

12. Värvning av personal
12.1 Om Kunden under samarbetet med Imba och upp till 12 månader därefter, direkt eller indirekt, anlitar personal som arbetat hos Imba under tiden för samarbetet skall Imba ersättas för den ekonomiska skada som uppstår.Då skadan svårligen kan beräknas, fastställs den härmed till ett belopp om 400 TSEK (fyra hundra tusen kronor) som skall erläggas senast 60 dagar från det att skadan skett.

Digital Marknadsföring

Vi kontaktar dig