Vår integritetspolicy

Imba  (Imba), org nr , är ansvariga för behandling av personuppgifter i enlighet med de principer som finns på denna sida. Imba är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som sker när vi tillhandahåller tjänster inom digital marknadsföring och vid besök av webbplatsen imbaseo.se. I vår integritetspolicy förklarar vi hur personuppgifter behandlas, på vilken laglig grund som behandlingen sker samt hur vi ser på lagring och skydd av dessa uppgifter.

Vår integritetspolicy

För att du skall kunna besöka och använda våra webbplatser eller köpa våra tjänster inom digital marknadsföring, besöka eller boka våra event, ta del av våra nyhetsbrev, söka arbete hos oss eller kontakta oss på något sätt så behöver vi behandla personuppgifter om dig. Informationen samlas in med syfte att avtal skall kunna slutföras och fullföljas och för att vi skall kunna tillhandahålla tjänster, erbjudanden och information. Vi kan även i vissa fall samla in och uppdatera befintliga adressuppgifter via tredjepartstjänster för adressuppdatering.

Vilka personuppgifter behandlas

För dig som besöker våra webbplatser:

Imba  samlar in information när du besöker våra webbplatser. Detta gör vi för att kunna förstå hur webbplatserna används och förbättra innehåll och utseende. Informationen som samlas in är främst icke-identifierande information av den typ som webbläsare normalt skickar ut när en webbplats besöks. Din IP-adress är i vissa fall att betrakta som personligt identifierbar information som vi behandlar för att kunna granska användningen av våra tjänster.

Uppgifter som behandlas:

Om du använder ett formulär på webbplatserna för att kontakta oss:

För våra befintliga kunder:

Imba behandlar information om dig för att kunna uppfylla våra avtal, leverera tjänster och produkter samt för kommunikation.

Uppgifter som behandlas:

Om vi har flera kontaktpersoner hos dig som kund så behandlas även personuppgifter om dem:

För dig som besöker ett av våra event:

Om ett event anordnas av Imba så behandlar vi information om dig som deltagare för att kunna skicka information före, under och efter eventet till dig,

Uppgifter som behandlas:

Fotografering och videofilmning kan förekomma på våra event och då behandlas personuppgifterna i form av bild och/eller video.

För dig som söker arbete hos oss:

Uppgifter som behandlas:

Lagliga grunder för behandling av dina personuppgifter

Imba  baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ingå i och fullgöra våra åtaganden i ett avtal. Exempelvis för att kunna skicka ut rätt rapporter till rätt personer, för att kunna fakturera och kommunicera med inblandade parter i ett projekt. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna följa upp affärer och avtal.

I en del fall utför vi behandling av dina personuppgifter baserat på en intresseavvägning. Exempelvis för att kunna kontakta dig med erbjudanden, genomföra säljaktiviteter och följa upp efter avslutat avtal.

I vissa fall har Imba en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. Detta gäller bland annat för att kunna uppfylla lagkrav enligt bokföringslagen.

I undantagsfall behandlar Imba dina personuppgifter efter samtycke. Exempel på detta är när vi publicerar bild och video på våra sociala medier i samband med våra event där du som deltagare är identifierbar, när du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller kontaktar oss genom kontaktformulär på vår hemsida.

Vem har tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Imba. Utöver detta kan dina personuppgifter delas med betrodd tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa företag agerar då personuppgiftsbiträden. Till exempel behandlas dina personuppgifter av personuppgiftsbiträden som genomför vår fakturering och revision samt av IT- och systemleverantörer som levererar teknisk infrastruktur eller andra tekniska tjänster.

Imba samt våra leverantörer och samarbetspartners behandlar primärt dina personuppgifter inom EU/EES. Om dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES kommer Imba att tillse att en sådan överföring och behandling sker på ett säkert sätt och i enlighet med tillämplig lag.

Hur skyddar vi dina personuppgifter

Imba har löpande säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi skyddar databaser och interna system med brandväggar, lösenord och i en del fall med tvåfaktors autentisering. Endast ett fåtal användare har direkt tillgång till databaserna och vi övervakar interna system efter tecken på intrångsförsök och liknande.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter

Imba sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som behövs för att fullgöra de ändamål som angivits i denna integritetspolicy. Undantaget är om vi behöver spara uppgifterna längre för att följa andra lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en rättslig process.

Dina rättigheter

Du som registrerad har under vissa förutsättningar rätt att begära radering eller rättelse av dina uppgifter. Du har också rätt att invända mot Imba‘s behandling och återkalla ett lämnat samtycke. För att kontakta oss kring dina rättigheter använder du enklast kontaktformuläret på vår hemsida eller skickar e-post till info@imbaseo.se.

Kan man teckna personuppgiftsbiträdesavtal med Imba?

Ja, vi har ett standardiserat personuppgiftsbiträdesavtal som en bilaga till våra Allmänna Villkor, som gäller för alla kunder som köper tjänster hos oss. Kontakta oss på info@imbaseo.se för att få tillgång till det.

Förändringar i integritetspolicyn

Imba  kan när som helst förändra integritetspolicyn och meddelar då med rimligt varsel när en förändring är på gång.

Digital marknadsföring

Vi kontaktar dig